Jazda po alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu ma poważne konsekwencje prawne, których nie zawsze jesteśmy świadomi, informacji i pomocy zaczynamy szukać dopiero w momencie zatrzymania i utraty prawa jazdy.
Art. 178a kodeksu karnego dotyczy właśnie przestępstw związanych z jazdą po alkoholu lub innym środku odurzającym. Art. 178a § 1 kk przewiduje odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Kolejny przepis, czyli art. 178a § 4 kk, wprowadza zaostrzoną odpowiedzialność karną dla osób, które były wcześniej prawomocnie skazane za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Artykuł 244 kodeksu karnego wprowadza odpowiedzialność karną za tzw. jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów. Co grozi za złamanie zakazu określonego w art. 244 kk? Ustawa wskazuje co do zasady na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. W celu zmiany kary za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów oraz złagodzenia jej wymiaru najlepiej zgłosić się na leczenie w naszym ośrodku uzależnień dla pacjentów z Torunia oraz mieszkańców innych miast.

Jeżeli zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu (jazdę po pijanemu), Twój czyn może być rozpatrywany jako przestępstwo albo wykroczenie za jazdę po alkoholu (art. 178a kodeksu karnego albo art. 87 kodeksu wykroczeń).

Wszystko zależy od stężenia alkoholu we krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu. Stanem po użyciu alkoholu (wykroczenie za jazdę po alkoholu z art. 87 kodeksu wykroczeń) jest sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast o stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego) będziemy mówić w sytuacji gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Straciłeś prawo jazdy i zastanawiasz się czy terapia dla kierowców jest dla Ciebie?

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień „Skrzydła” zajmuje się leczeniem kierowców, a jeden z naszych terapeutów jest biegłym sądowym z zakresu uzależnień. Najlepiej zgłosić się na leczenie, zaraz po zdarzeniu, może to mieć wpływ na łagodniejszy wymiar kary.

Sąd może skierować kierowcę na leczenie, dlatego więc lepiej to zrobić samodzielnie. Ośrodek Terapii „Skrzydła” wystawia wszelkie konieczne dla sądu i prokuratury zaświadczenia. Konsekwencje jazdy po pijanemu mogą się okazać bardzo poważne. Zaliczyć do nich można m.in.:

Za wykroczenie po spożyciu alkoholu kierowcy grozi:

  • grzywna od 50 zł do 5000 zł,
  • utrata prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy lub dłużej (do 3 lat),
  • 10 punktów karnych,
  • kara aresztu od 5 do 30 dni.

Za popełnienie przestępstwa, czyli jazdę w stanie nietrzeźwości kierującemu pojazdem grozi:

  • zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata,
  • 10 punktów karnych,
  • grzywna zależna od dochodów kierowcy,
  • ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat,
  • świadczenie pieniężne od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu może zakończyć się jego warunkowym umorzeniem. Organy ścigania niezwykle rzadko proponują takiego rodzaju rozwiązanie z własnej inicjatywy. Dodatkowym atutem będzie pojęcie leczenia odwykowego.

Warunkowe umorzenie postępowania jest korzystne, gdyż nie dochodzi wtedy do skazania. Oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu jest w tym przypadku dalej osobą niekaraną. Wobec oskarżonego stosowany jest okres próby (od roku do trzech lat). W przypadku warunkowego umorzenia postępowania można liczyć na krótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów.

Dla zatrzymanych za jazdę po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania jest szansą na uzyskanie krótszego zakazu prowadzenia pojazdów. Co istotne, w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony na okres roku, zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Jest to ogromne udogodnienie, zwłaszcza w przypadku kierowców zawodowych dla których incydent związany z jazdą po alkoholu może być źródłem znacznych problemów zawodowych. O warunkowe umorzenie postępowania może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne. Jeżeli organy ścigania nie zgodzą się na zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania, zawsze może zrobić to sąd, który nie jest w tym zakresie związany stanowiskiem prokuratury.

Sąd rozpatruje całą sytuację życiową oskarżonego, dlatego zawsze warto podjąć walkę o zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Praktyka pokazuje, że warunkowe umorzenie postępowania karnego może mieć zastosowanie nawet do stężeń alkoholu w wydychanym powietrzu znacznie przekraczających 0,25 mg/dm3.

 ➝ Zapraszamy do zapoznania się z ofertą terapii dla kierowców w Ośrodku „Skrzydła”.

 

Udostępnij: